top of page

EL NOSTRE CENTRE

El col·legi Mare de Déu de les Neus, que pertany a la congregació de les Germanes Agustines de l’Empar, va estar fundat el 1943 essent un col·legi unitari com els de l’època. A l’any 1972, es va traslladar les seves activitats a una nova ubicació, més gran, per motius d’espai. Es troba situat a la parròquia de Sant Jordi de Ses Salines que pertany al municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa), L’any 1983 amb l’Ordre Ministerial del 30 de juny, va obtenir el reconeixement definitiu l’etapa de preescolar I el 14 de juliol de 1988, com a reconeixement de l’EGB. Aquest edifici ha anat creixent tenint en compte les necessitats establertes per les diverses lleis educatives.

L’any 1999 es va acabar el nou edifici de l’ESO, com a annex I comunicat amb l’edifici ja existent, fent tots dos un total de 13 aules. Té, a més a més, dos grans espais esportius utilitzats per a la realització de les classes d’educació física I per als esplais. Hi ha també en aquest edifici nou l’aula de música, que comparteixen educació primària I ESO, com també laboratori I el taller de tecnologia. L’edifici inicial acull la direcció, secretaria, les aules d’EP, sala de professors, aula d’informàtica, aula polivalent (on es fan les reunions, claustres, xerrades, etc.), el gabinet psicopedagògic, despatx de la psicòloga, la biblioteca, aules d’EI, reformades l’any 2003, moment en el qual es va afegir una aula amb diversos usos, com ara, desdoblaments, suports i activitats dels nens del menjador. És a aquesta sala on es troba la pissarra digital del cicle d’Educació Infantil. Així mateix, també cal destacar que totes les aules estan dotades d’una pissarra digital, així com també l’aula polivalent.

El centre també disposa de menjador i cuina on s’elabora el menjar que s’ofereix diàriament als infants. Existeix també a aquest edifici la capella i les dependències de les monges.

És un centre d’una sola línia, tres cursos a EI, sis cursos d’EP I quatre cursos a l’ESO. La plantilla està formada per:

- 4 mestres d’educació Infantil.

  • 7 mestres d’educació primària (Inclou l’especialista de Música i l’especialista d’anglès).

  • 1 especialista d’EF (compartit amb l’ESO)

  • 11 professors d’ESO

  • 1 PT

  • 1 psicòloga orientadora.

Pel que fa al personal no docent, formen la plantilla: 1 monitor de pati al matí, 3 monitors de pati al migdia, 2 persones a la cuina i 3 persones per al menjador i neteja. Viuen en el centre quatre religioses, i l’equip directiu l’integren: la directora pedagògica, la directoria titular, la cap d’estudis de primària, el cap d’estudis de secundària i la coordinadora d’infantil.

El centre té avui dia un total d’uns 328 alumnes, repartits en les tres etapes. Des del primer curs de primària fins a quart d’ESO, tots cursen una hora setmanal de religió en concordança amb el Projecte Educatiu del centre. Aquest curs escolar, amb la implantació de la LOMCE, s’han introduït en Primer, Segon i Tercer d’ESO dues hores de Projecte Interdisciplinari. El fet de tenir una sola línia fa que l’oferta d’optatives sigui molt reduïda (per manca d’alumnes suficients i manca d’hores de professorat). En quant al projecte lingüístic, tant en EI, EP I ESO, s’imparteix el 50% de les matèries en castellà i el 50% en català, a més de les hores corresponents en llengua anglesa.

Pel fet de ser una escola concertada, en totes les etapes del centre els alumnes cursen la “sisena hora” o hora complementària, que de manera voluntària, les famílies subvencionen amb una aportació mensual, que també ajuda a mantenir el centre, donades les deficiències del mòduls aportats per la Conselleria. Principalment, durant aquesta hora es realitzen tallers d’expressió oral en anglès i de comprensió lectora en català I castellà o informàtica.

Amb aquesta “sisena hora” l’horari queda establert segons:

 

- Educació Infantil i Primària: 9 a 13h i 15h a 17h.

- Educació Secundària: Horari continuat de 8 a 14h, exceptuant dos dies setmanals que surten a les 15h, per l’hora complementària.

L’APIMA del centre és cada vegada menys nombrosa. L’Equip Directiu d’aquesta està format tan sols per dues persones i el nombre de socis és molt reduït. Sempre que tenen l’oportunitat ajuden al centre en qualsevol incitativa o projecte de millora, tenint en compte les seves limitacions..

bottom of page